Môj príbeh

Ochranár a Aktivista

Aktivistom Greenpeace a dobrovoľníkom Slobody Zvierat som sa stal pred vyše 25 rokmi. Od pomoci v kancelárii Greenpeace a pri protestoch hnutia som sa postupne prepracoval k práci s médiami, organizovaniu protestov, ale aj k vedeniu projektov a kampaní napríklad za úspory energie či ochranu riek pred toxickými látkami. Vyštudoval som genetiku na Univerzite Komenského a ako člen štrajkového výboru UK som sa zapojil do študentských protestov v roku 1997.

Expert a Líder

Podarilo sa mi spolu s mojim tímom zmeniť globálne politiky korporácií ako Nike, Adidas, H&M, Samsung, Apple alebo Dell. Environmentálnu agendu som presadzoval v NR SR, Európskom parlamente či na pôde OSN a ovplyvnil som zákony na Slovensku, v Európskej únii, ale napríklad aj v Číne. Skúsenosti ma naučili, že nezáleží na veľkosti krajiny, z ktorej pochádzate, ale na tom, ako dobre viete pre svoj postoj získať spojencov a presvedčiť nerozhodnutých.

Pred vstupom do politiky som bol programovým riaditeľom a členom predstavenstva medzinárodnej organizácie na ochranu zvierat FOUR PAWS International. Viedol som globálne kampane pre ActionAid International, Greenpeace International, ako aj národné kancelárie Greenpeace.

Otec a politik

Žijem na Slovensku s manželkou a dvoma deťmi a nikdy mi nebolo ľahostajné to, ako sa bude naša krajina vyvíjať. Zelený svet potrebuje zelenú Európu a zelená Európa zelené Slovensko. Čelíme mnohým výzvam – plastovým odpadom, klimatickej zmene, ničeniu lesov, znečistenému ovzdušiu a vode, ale aj týraniu zvierat. Som presvedčený, že Slovensko potrebuje zelený a progresívny hlas v Európskom parlamente.

Pri ochrane prírody a zvierat hrá Európsky parlament veľmi dôležitú rolu. Výbor pre životné prostredie v ňom patrí medzi najdôležitejšie. Ochrane zvierat sa venuje nadstranícka skupina. V prípade zvolenia mám veľký záujem v oboch pôsobiť. Aj domáce problémy z oblasti ochrany životného prostredia a zvierat vieme riešiť najlepšie v spolupráci s ostatnými európskymi krajinami. Chcem byť hlasom za skutočne európsku ochranu prírody.

Skutočne zelení kandidáti

Ochrana prírody je nevyhnutnou podmienkou rozvoja ľudskej spoločnosti, nie jeho brzdou. Ochrana prírody nie je vec voľby či luxusu, je to nevyhnutnosť. Buďte súčasťou skutočne európSKej ochrany prírody a klímy. Pre prírodu, pre život, pre budúcnosť!

Martin Hojsík a Michal Wiezik

Môj program pre Európu

Záchrana klímyPotrebujeme čo najskôr zelený a spravodlivý reštart celej spoločnosti, inak nemáme budúcnosť.
+

     Európa musí urobiť všetko, čo je v jej silách, pre obmedzenie globálneho otepľovania na maximálne 1,5°C. Budem preto požadovať celoeurópsku klimatickú legislatívu, ktorá zavedie zníženie emisií skleníkových plynov o minimálne 55 percent do roku 2030 a postaví základ bezuhlíkovej ekonomiky. Súčasťou tohto plánu musí byť obnovenie prirodzených funkcií lesov a iných ekosystémov ako zachytávačov uhlíka. Európske firmy nemôžu byť touto snahou znevýhodnené, a preto dovozy z krajín, ktoré nepristúpia na adekvátne opatrenia na ochranu klímy, musia byť zaťažené uhlíkovou daňou.

 

     Sociálna a environmentálna spravodlivosť idú ruka v ruke. Zelený reštart, ktorý Európa potrebuje, preto musí rozšíriť mechanizmy podporujúce spravodlivú transformáciu smerom k trvalo udržateľnej ekonomike tak, aby z nej predovšetkým profitovali občania a nie terajší znečisťovatelia.

 

     Už žiadne verejné zdroje na podporu fosílnych palív. Budem presadzovať ukončenie akýchkoľvek, aj nepriamych dotácií na fosílne palivá a ich využívanie. Budem presadzovať celoeurópske ukončenie používania uhlia do roku 2030. Ušetrené prostriedky majú smerovať do energetickej efektívnosti, k ľuďom ohrozeným energetickou chudobou a do rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Zvyšovanie energetickej efektívnosti a rozvoj miestnych obnoviteľných zdrojov energie prinesie nové pracovné miesta a zníži závislosť EÚ od dovozu energetických surovín.

 

     Budem presadzovať investície do verejnej dopravy, predovšetkým vlakovej. Celá Európa, nielen západná, musí byť prepojená sieťou rýchlych (aj nočných) železničných spojení, ktoré budú ako ekologickou, tak aj ekonomickou alternatívou leteckej dopravy. Podpora pre rozvoj udržateľnej dopravy sa dá financovať obmedzením podpory a zvýhodňovania neekologických spôsobov dopravy.  
     Európa musí do roku 2030 ukončiť predaj áut, autobusov a nákladných áut so spaľovacími motormi. Táto zmena nesmie mať dopad na členské štáty ako Slovensko. Budem preto presadzovať opatrenia, ktoré zabránia presunu starých znečisťujúcich áut na východ. Súčasne podporím výskum a vývoj alternatív, ako aj sociálne citlivú transformáciu automobilového priemyslu. V rámci podpory alternatív budem presadzovať, aby sa od roku 2025 vo verejnom obstarávaní nenakupovali vozidlá so spaľovacím motorom.
Koniec doby plastovejPlanéta nie je na jedno použitie, naštartujme preto prechod k bezodpadovej spoločnosti.
+
     Doterajší pokrok v obmedzení jednorazových plastov je len začiatkom zmeny. Budem presadzovať opatrenia na obmedzenie jednorazových, predovšetkým plastových výrobkov a obalov a aj prevenciu vzniku odpadov. Výrobky majú nielen mať dlhú životnosť a záručnú dobu, ale musia byť aj opraviteľné a bez umelých obmedzení životnosti.
     Inovatívna obehová ekonomika poháňaná obnoviteľnými zdrojmi energie nesmie byť len víziou. Budem presadzovať konkrétne opatrenia na podporu ekoinovácií, vrátane využitia verejného obstarávania ako nástroja usmernenia trhu.
Ľudskosť ku zvieratámZviera nie je vec. Je načase skončiť dobu klietkovú.
+
     Zviera nie je vec. Preto budem na európskej úrovni presadzovať zákaz chovu kožušinovej zveri, zneužívania divokých zvierat v cirkusoch, chovu zvierat v klietkach a dlhého transportu živých zvierat.
     Budem požadovať naviazanie dotácií do pôdohospodárstva v rámci novej poľnohospodárskej politiky na konkrétne ciele v oblasti životného prostredia, ako aj zvýšené štandardy welfare zvierat. Členské štáty majú mať možnosť poberať na poľnohospodárstvo dodatočné dotácie, naviazané na prísnejšie než úniové normy v oblasti životného prostredia a welfare zvierat. Budem presadzovať zlepšenie podpory pre rastlinnú výrobu na úkor konvenčnej živočíšnej výroby.
5 percent pre divočinuDivočina potrebuje ochranu, aby prežila. My potrebujeme divočinu aby sme prežili.
+
     Ochrana biodiverzity je nevyhnutným predpokladom trvalo udržateľnej Európy. Budem preto presadzovať posilnenie siete chránených území Natura 2000, ako aj vytvorenie Európskeho mechanizmu na podporu bezzásahových území. Budem presadzovať, aby bolo do roku 2030 minimálne 5 percent územia EÚ, a to aj v rámci každého členského štátu, bezzásahovou oblasťou.
     V rámci kompenzačného mechanizmu podporím platby poľnohospodárom za nezasahovanie v prísne chránených oblastiach. Podporím opatrenia na obnovenie prirodzených funkcií lesov a iných ekosystémov ako zachytávačov uhlíka, rozmanitosť lesov a aj celoeurópsky program ochrany vodných zdrojov pred vysychaním. Zahlasujem za Rámcovú smernicu o vode a opatrenia na revitalizáciu riek a prevenciu pred škodlivými vodohospodárskymi zásahmi.
 
   Podporím ochranu biodiverzity v pôdohospodárstve aj cez posilnenie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch a prirodzených foriem ochrany pred povodňami. Podporím pasenie zvierat, správne kosenie lúk či zlepšovanie stavu pôdy a jej schopnosti zachytávať uhlík a vodu, ochranu mokradí a nív riek ako zásobární vody. Budem presadzovať obmedzenie používania nebezpečných pesticídov.
Čistá voda a čistý vzduchChráňme vodu do poslednej kvapky. Nádych nesmie zabíjať.
+
     Znečistenie ovzdušia a vôd je zdrojom významného rizika pre zdravie ľudí. Ročne na škodliviny v ovzduší doplatí životom až 400-tisíc Európanov, z toho takmer 6-tisíc ľudí žijúcich na Slovensku. Podporím sprísnenie noriem na kvalitu ovzdušia aspoň na úroveň odporúčaní WHO a taktiež lepší celoeurópsky program predchádzania znečistenia riek chemikáliami. Budem presadzovať obmedzenie používania nebezpečných pesticídov. V oblasti ovzdušia podporím prechod napríklad aj na ekologickú mobilitu či nízkoemisné zóny.
Environmentálna spravodlivosťZdravé životné prostredie je ľudským právom. Nad ničením planéty nesmieme prižmurovať oči.
+
   Priaznivé životné prostredie je právo každého občana EÚ. Preto budem presadzovať posilnenie práva na informácie pre občanov a mimovládne organizácie. Slovensko môže v tomto ohľade slúžiť ako príklad pre iné krajiny EÚ. Súčasne budem presadzovať možnosť pre efektívnu účasť v rozhodovacích procesoch týkajúcich sa životného prostredia.
     Zasadím sa o posilnenie funkcie súdov – vrátane Európskeho súdneho dvora – pri rozhodovaní o environmentálnych otázkach a za skutočnú zodpovednosť firiem za znečistenie. Budem bojovať za predchádzanie formalizmu pri implementácii environmentálneho práva a vyžadovať zodpovednosť úradníkov za ich rozhodnutia v tejto oblasti.